WAXING          

Waxing

Offering a range of waxes to suit each clients needs

Lip $14

Chin $20

Brow $30​​

Bikini $55

Brazilian $70

Full Face $65